Meer Vraag naar Grondstoffen
In een wereld die steeds meer eindige grondstoffen gebruikt, is schaarste het logische gevolg

Grondstoffenschaarste

De groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart leidt tot een grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen, zoals energie, water, voedsel en diverse materialen. Bedrijven kunnen te maken krijgen met schaarste, met als gevolg problemen met de toevoer van grondstoffen, hogere prijzen, of een combinatie van beide. Sommige sectoren zullen hier meer last van hebben dan andere, afhankelijk van het type grond- en hulpstoffen dat wordt gebruikt.


Energie
Wereldwijd wordt per jaar meer dan 12 miljard olie-equivalenten aan primaire energie verbruikt. Deze hoeveelheid stijgt al jaren, op één kleine dip na in 2009, door de economische tegenwind. Er wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie tot 2035 met 35% zal groeien, met als gevolg een grotere vraag naar energiebronnen, zowel van fossiele als hernieuwbare oorsprong. De eenvoudig winbare reserves van fossiele brandstoffen raken langzamerhand uitgeput, wat betekent dat oliemaatschappijen hun toevlucht moeten zoeken tot onconventionele bronnen, zoals teerzanden en schaliegas, waarvan de milieu-impact een stuk groter is dan van de conventionele bronnen.

Vooral relevant voor de sectoren: olie en gas, energiebedrijven. Alle andere sectoren door middel van hogere prijzen van energie.


Water
Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts 3% is zoet water, en hiervan zit het merendeel opgesloten in ijskappen en gletsjers. Een klein deel kan worden gewonnen uit grondwater, meren, en rivieren. Circa 70% van de waterproductie wordt aangewend voor de landbouw, bijvoorbeeld voor de productie van katoen en voedsel, zoals maïs en vlees. Van de overige 30% wordt twee derde (20%) verbruikt door de industrie, en één derde (10%) door huishoudens.

Her en der wordt water steeds schaarser. Ongeveer 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. In sommige gebieden zakt het grondwaterpeil snel, als gevolg van irrigatie. Dit terwijl de vraag naar water mogelijk zal verdrievoudigen in de komende 50 jaar. De FAO voorspelt dan ook dat in 2025 1,8 miljard mensen geconfronteerd zullen worden met acute waterschaarste, en dat twee derde van de wereldbevolking met moeite aan water zal kunnen komen.

Vooral relevant voor de sectoren: landbouw en voedingsmiddelenindustrie, en water-intensieve sectoren zoals kleding, dranken, high-tech en elektronica, en de farmaceutische industrie.


Voedsel
De wereldbevolking groeit, dus er komen iedere dag nieuwe monden bij om te voeden. Een hogere levensstandaard betekent ook meer vraag naar vlees, wat de vraag naar landbouw- en weidegrond verder opstuwt. Daar bovenop concurreren biobrandstoffen en bio-materialen ook om landgebruik. Om aan al deze behoeften tegemoet te komen zou de hoeveelheid landbouwgrond met een miljard hectare toe moeten nemen in 2050, ongeveer de oppervlakte van China. Dit is duidelijk niet mogelijk.

De landbouwsector moet een grote sprong maken op het gebied van productiviteit, vooral in ontwikkelingslanden. Tegelijk moet de milieu-impact van de sector, die enorm is (broeikasgassen, vervuiling van grond en water, ontbossing en verlies van biodiversiteit), worden teruggebracht. Dit is een grote uitdaging. Er wordt dan ook verwacht dat de voedselprijzen verder zullen stijgen. Sommige studies voorspellen dat de reële prijzen zullen verdubbelen in de komende twintig jaar.

Vooral relevant voor de sectoren: landbouw en voedingsmiddelenindustrie.


Materialen
Er ontstaat ook schaarste op het gebied van diverse materialen. Een goed voorbeeld zijn de zeldzame aardmetalen, zware elementen zoals gallium, terbium, indium, germanium en neodymium. Deze materialen worden gebruikt in snelgroeiende bedrijfstakken, zoals mobiele telefoons, computers, auto's, en vele andere toepassingen. Experts voorspellen dat de vraag zal verdrievoudigen tussen 2006 en 2030. China domineert de wereldmarkt, maar reserveert de voorraden steeds meer voor de eigen industrie, wat tot schaarste elders leidt. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van 14 mineralen waarvoor tekort dreigen. Om de risico's te managen is de Commissie een strategie aan het ontwikkelen, om toegang tot deze grondstoffen te waarborgen, recycling te stimuleren, en om onderzoek te doen naar substitutiemogelijkheden.

Het voorbeeld van de zeldzame aardmetalen illustreert dat in een wereld die steeds meer eindige grondstoffen consumeert, schaarste het logische gevolg zal zijn. Dit geldt evenzeer voor andere materialen, bijvoorbeeld op olie gebaseerde producten als plastic en chemicaliën, bepaalde mineralen (bijvoorbeeld fosfor, een belangrijke grondstof voor kunstmest), en bepaalde metalen, zoals strontium en zink.

Vooral relevant voor de sectoren: diverse industrieën, afhankelijk van het type materiaal. Bij de zeldzame aardmetalen betreft het onder andere elektronica, IT, en auto's.


Bedrijven moeten zich goed bewust zijn van hun afhankelijkheid van grondstoffen, en inzicht hebben waar mogelijk schaarste op kan treden, om de risico's vervolgens zo adequaat mogelijk te managen.