De Ultieme Uitdaging

Klimaatverandering

Menselijke activiteiten resulteren in een uitstoot van 45 miljard ton broeikasgassen per jaar. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide of lachgas (N2O). De voornaamste bron van uitstoot is verbranding van fossiele brandstoffen voor opwekking van elektriciteit en warmte, transport en productie van goederen. Andere bronnen zijn landbouw, ontbossing en bepaalde industriële processen. De uitstoot van CO2 is sterk gegroeid, vooral sinds de jaren '70. Na een kleine terugval in 2009 als gevolg van de economische vertraging, werd in 2011 een nieuw record gevestigd met een uitstoot van 31,6 miljard ton CO2.

Broeikasgas en CO2-uitstoot

Hierdoor is de concentratie van CO2 in de atmosfeer gestaag toegenomen, tot circa 390 ppm (parts per million), een stijging van 40% vergeleken met het begin van de Industriële Revolutie.

De hogere CO2-concentratie heeft bijgedragen aan een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, tot nu toe met circa 0,7 °C. Hogere temperaturen leiden tot veranderingen in weerpatronen, en deze veranderingen voltrekken zich in geologisch perspectief zo snel dat ecosystemen grote moeite hebben om zich tijdig aan te passen, waardoor plant- en diersoorten zullen uitsterven en de voedselproductie kan worden verstoord. Andere effecten van opwarming zijn stijging van de zeespiegel, en meer extreme weersverschijnselen, zoals droogte, stormen en hevige neerslag in korte tijd, met waterlast en overstromingen tot gevolg.

Als de uitstoot van broeikasgassen onverminderd doorgroeit in het huidige tempo, kan de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw met 6 °C stijgen, vergeleken met een gemiddelde van circa 14,5 °C nu. Aan de polen kan het 12 °C warmer worden. Het is duidelijk dat broeikasgasemissies drastisch gereduceerd moeten worden, om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Vooral relevant voor de sectoren: eigenlijk alle industrieën, maar met name sectoren die veel energie verbruiken, sectoren met complexe supply chains met veel transport, en alle bedrijven die met landbouw en voedselproductie te maken hebben.