Voldoende Grondstoffen
en een Schoon Milieu,
Nu en in de Toekomst
Uiteindelijk is duur-
zaamheid geen keuze, maar de enige optie

Duurzaamheid

Bedrijven die proberen te verduurzamen worstelen vaak met de vraag: wat is duurzaam? Hoe goed is goed genoeg?

In wetenschappelijke kringen circuleren veel verschillende definities van duurzaamheid. Sommige omvatten ook economische en sociale aspecten, terwijl andere zich richten op het milieu. Maar ook als duurzaamheid is beperkt tot milieu-aspecten, blijft onduidelijk wat duurzaam is. Gaat het om het in stand houden van biodiversiteit, of de gezondheid van ecosystemen? En zo ja, wat is het referentiepunt dan?

In het bedrijfsleven probeert een aantal instanties om normen en criteria op te stellen voor duurzaamheid, om vervolgens bedrijven te kunnen beoordelen en certificeren. Er zijn inmiddels diverse normen voor individuele producten en activiteiten, maar één leidende norm die beschrijft hoe een duurzaam bedrijf er uitziet is nog ver weg.

Een praktische oplossing kan zijn om te kijken naar de voorwaarden waaraan een samenleving moet voldoen om in milieutechnisch opzicht duurzaam te zijn. Een duurzame samenleving, waarin voldoende grondstoffen en een schoon milieu in stand gehouden worden voor huidige en toekomstige generaties, voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

Componenten van duurzaamheidVoor bedrijven kunnen deze drie componenten worden vertaald in de volgende uitdagingen:

  • Reduceren van gebruik van eindige grondstoffen zoals metalen en op olie gebaseerde materialen (bijv. plastic en chemicaliën), en waar mogelijk toepassen van minder schaarse en hernieuwbare alternatieven
  • Ervoor zorgen dat hernieuwbare grond- en hulpstoffen zoals water, rubber, hout en landbouwproducten afkomstig zijn uit bronnen die duurzaam gemanaged zijn
  • Reduceren van broeikasgassen en diverse vormen van milieuverontreiniging (door kunstmest, pesticiden, chemicaliën, etc.)

Bedrijven staan voor een dubbele uitdaging: bovenstaande doelstellingen realiseren, en tegelijkertijd blijven concurreren met minder duurzame bedrijven die het niet zo nauw nemen met het milieu, die simpelweg kiezen voor de laagste kosten op korte termijn. Echter, uiteindelijk is duurzaamheid geen keuze, maar de enige optie, gedreven door voorkeuren van klanten, toenemende schaarste en steeds strengere regels. Een voorsprong op het gebied van duurzaamheid zal zich vertalen in financiële voordelen, zoals kostenbesparingen, minder risico, en aantrekkelijke producten. Om duurzaam te worden, moeten bedrijven zich richten op resource effectiveness.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat duurzaamheid leidt tot betere financiële resultaten. Onderzoekers van Harvard en London Business School hebben 90 ‘duurzame’ bedrijven vergeleken met 90 ‘minder duurzame’ bedrijven, zoals gedefinieerd door de onderzoekers. Bezien over een periode van 18 jaar (1993-2010) bleken de duurzame bedrijven substantieel meer aandeelhouderswaarde gecreëerd te hebben dan de minder duurzame.

Een tweede voorbeeld betreft een analyse van het Carbon Disclosure Project van de 500 grootste bedrijven ter wereld, waaruit bleek dat de bedrijven die een leidende positie hebben op het gebied van rapportage over en reductie van broeikasgassen twee keer zoveel rendement hebben behaald in de periode 2005-2011 dan gemiddeld.