Inzicht en Strategie
Footprinting is in feite het in kaart brengen en kwantificeren van de negatieve effecten in de waardeketen

Footprinting

Ieder bedrijf is onderdeel van een waardeketen ('value chain'): een serie activiteiten die waarde toevoegen aan een product of dienst. Bij iedere schakel in de waardeketen wordt een product meer waard, in economische zin. Maar het concept van de waardeketen ziet over het hoofd dat economische activiteiten ook negatieve invloed hebben, met name op het milieu, in de vorm van broeikasgassen en diverse vormen van vervuiling. De som van deze negatieve effecten wordt ook wel de onwaardeketen (devalue chain) genoemd. Footprinting (het bepalen van de voetafdruk) is in feite het in kaart brengen en kwantificeren van de onwaardeketen.

De eerste stap is om een globaal inzicht te krijgen in de milieu-effecten in de hele levenscyclus van een product, van de extractie van grondstoffen tot aan de verwerking als afval. Vervolgens moet worden besloten welke van deze effecten in detail gekwantificeerd moeten worden. Dit is afhankelijk van het relatieve belang van de effecten, wettelijke rapportage-vereisten, en de informatiebehoefte van klanten en andere belanghebbenden. Een bedrijf dat zijn milieu-impact wil reduceren heeft bovendien een goede nulmeting nodig om verbeteringen tegen af te zetten.

Er zijn net zoveel typen footprints als soorten milieu-effecten. De meest gebruikte typen zijn de carbon footprint (CO2-voetafdruk), die de uitstoot van CO2 (en veelal ook andere broeikasgassen) van een bedrijf of product kwantificeert, en de water footprint, de hoeveelheid water die wordt verbruikt om goederen te produceren.

Grondstoffengebruiksprofiel
Gerelateerd aan footprinting, maar niet helemaal hetzelfde, is een grondstoffengebruiksprofiel: een overzicht van de verschillende natuurlijke hulpbronnen en materialen die worden gebruikt in het productieproces van het bedrijf. Een dergelijk overzicht is van belang om in te kunnen schatten in hoeverre een bedrijf geconfronteerd kan worden met grondstofkostenstijgingen of schaarste van materialen.